Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: info@for.org.pl

Definicje

 1. Administrator – oznacza Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą w Polsce, ul. Ignacego Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem 000027765; NIP: 521-34-49-293, Regon: 140924840, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.sklep.for.org.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Założenie konta Użytkownika

W sklepie dostępna jest usługa założenia konta Użytkownika. Skorzystanie z założenia konta przez Użytkownika jest dobrowolne. Do założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu pocztowego oraz adresu e-mail. Zakładając konto w sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych.

Na koncie Użytkownika gromadzone są również informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

Celem przetwarzania danych jest:

 • założenie i prowadzenie konta Użytkownika
 • realizacja zamówienia,
 • realizacja płatności za zamówienie
 • realizacja zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze: udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Realizacja zamówienia w sklepie

Do zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym niezbędne są dane Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu pocztowego oraz adresu e-mail. Zamawiając przedmiot w sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych.

Celem przetwarzania danych jest:

 • realizacja zamówienia,
 • realizacja płatności za zamówienie
 • założenie i prowadzenie konta Użytkownika (opcjonalne dla Użytkownika)
 • realizacja zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze: udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ciasteczka

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
 1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk Administrator używa narzędzi Google Analytics. Zbierane za pomocą tego narzędzia dane są anonimowe i służą wyłącznie do celów analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w witrynie treści. Administratorem danych gromadzonych w Google Analytics jest Google Inc z siedzibą w USA.

Z kim dzielimy się danymi

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora, np. w zakresie realizacji płatności za zamówienie, dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską, w zakresie księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny lub w przypadku zrealizowanych zamówień, kiedy przechowywania danych przestaną wymagać przepisy obowiązującego prawa.

Jakie masz prawa do swoich danych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@for.org.pl.Za wyjątkiem tych danych, których przechowywania wymaga obowiązujące prawo, np. przepisy prawa skarbowego.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

Gdzie przesyłamy dane

Administrator korzysta z udostępnionych przez Użytkownika danych wyłącznie w ramach i na terytorium Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek stanowią anonimowe dane gromadzone przez Google Analytics, na podstawie których niemożliwa jest identyfikacja Użytkownika.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy dane Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Administratora są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności oraz w klauzulach zgody, zawartych pod formularzem realizacji zamówienia w domenie www.sklep.for.org.pl

Dane poddawane są regularnym przeglądom i usuwane w momencie, gdy ustał cel przetwarzania tych danych.

W siedzibie Administratora obowiązują upoważnienia do przetwarzania konkretnie wskazanych zbiorów danych, a także prowadzony jest rejestr zbiorów danych.

Administrator stworzył procedury, z których wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

O wszelkich naruszeniach niezwłocznie informowana jest osobowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez Administratora, która podejmuje następnie kolejne działania, zgodne z procedurą Administratora i obowiązkami nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).