Regulamin sklepu internetowego Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

1.
Definicje

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Produktu w Sklepie.

Sprzedawca – Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: sklep@for.org.pl.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (np. koszulka, kubek, książka), która stanowi przedmiot Umowy sprzedaży.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.for.org.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy dokument.

2.
Informacje wstępne

 1. Kupujący ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia Zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, który podany jest w trakcie składania Zamówienia.

3.
Usługa konta

 1. W Sklepie dostępna jest usługa konta, czyli oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego (przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności) oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 2. Korzystanie przez Kupującego z konta jest możliwe po wykonaniu następujących działań:
 1. wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się” lub
 2. złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza Dane płatności i zaznaczenie okienka „Stworzyć konto?”
 1. Założenie konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówienia bez rejestracji.
 2. Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@for.org.pl.
 3. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usługi konta. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@for.org.pl.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4.
Korzystanie ze sklepu

 1. Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:
 1. wybrać Produkt i dodać do koszyka,
 2. wybrać rodzaj dostawy,
 3. wybrać rodzaj płatności,
 4. uzupełnić formularz zamówienia,
 5. użyć przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży z Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.
Płatności

 1. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU lub poprzez przelew.
 2. Obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

6.
Dostawa Produktu

 1. Produkt jest dostarczany Kupującemu na adres wskazany przy składaniu Zamówienia, poprzez firmę kurierską.
 2. Możliwa jest wysyłka towaru za granicę. W takim przypadku całkowite koszty wysyłki oraz opłat celnych ponosi Kupujący. W przypadku przesyłek zagranicznych koszty dostawy oraz zasady płatności Sprzedawca uzgadnia indywidualnie z Kupującym.

7.
Reklamacja

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

 1. W przypadku dostarczenia Produktu wadliwego Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: sklep@for.org.pl.
 2. W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zalecamy, aby w reklamacji wskazać:
 1. informacje o Produkcie oraz o wadzie,
 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 3. danych kontaktowych Kupującego składającego reklamację.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca koszty odesłania Produktu.
 2. Kupującemu w przypadku uznania reklamacji za zasadną przysługuje prawo do:
 1. żądania usunięcia wady,
 2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
 3. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

8.
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Kupujący w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: sklep@for.org.pl.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić niezwłocznie otrzymanie takiego oświadczenia.
 6. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrocie zakupionych Produktów, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.
Dane osobowe i Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie www.sklep.for.org.pl.

10.
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2019 r.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.